سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 24
تاریخ انتشار: 1400/7/12 09:16:40

نظر اعضای شورای روستای حسام آباد در خصوص پل احداث شده بر روی خط آهن در نزدیکی این روستا مرضیه کریمی رادپور