سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه عکس نوشت: 1
تاریخ انتشار: 1400/1/26 10:08:16

به گزارش نشاط شهر، با ورورد شهر بهار به وضعیت قرمز کرونایی اصناف و کسبه به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمده اند.

در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه تعطیلی چندباره اصناف با وجود همه گیری کرونا بیش از پیش فشار اقتصادی بر مردم تحمیل می کند و نظارت ها بر تعطیلی اصناف به صورت روزانه انجام می گیرد.