سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با تاریخ#روایتی از حاجی خان جان، بزرگ خاندان داوودی
برگی از تاریخ بهار

روایتی از حاجی خان جان، بزرگ خاندان داوودی

مجموعه خبری نشاط بهار در راستای حفظ فرهنگ ، سنن، هویت و تاریخ گذشته بهار اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با برخی افراد نامی، خیرین و صاحب نظران در راستای اقدامات صورت گرفته در این شهر و شهرستان از ایام قدیم تا عصر کنونی کرده است. این نشست ها با هدف معرفی اشخاص و اقدامات آنها و ثبت برخی تاریخ نقلی و شفاهی صورت می گیرد تا قابل رجوع تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان شهر ما شود.