سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه عکس نوشت: 10
تاریخ انتشار: 1400/2/5 21:42:51

یکی از کارکرد های تابلو ورودی شهر از سمت میدان نیایش