سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 67
تاریخ انتشار: 1400/11/19 11:19:27

گزارشی از معضل نخاله های ساختمانی در سطح شهر بهار/ مرضیه کریمی رادپور