سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


ایمن سازی و شانه سازی این مسیر به طول ۸ کیلومتر با همکاری شهرداری ها، اداره راهداری، راه و شهرسازی و سایر نهادها در حال انجام است./ مرضیه کریمی رادپور