سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه خبر: 10958
دکتر بهزاد دانشفر : عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: 1400/2/11 19:10:33

به گزارش نشاط شهر؛ سال ۱۴۰۰ به نام سال «تولید، پشتیبانی ھا و مانع زدایی ھا» نام گرفت؛ به تعبیر دیگر سیاست کلانی که از منظر مقام معظم رھبری مھمترین نیاز کشور است و باید توسط دولت، ملت و سایر قوای نظام دنبال شود،در این بین عملکرد مسئولان به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر درجھت دھی و زمینه سازی مشارکت آحاد مردم اھمیت بسزایی دارد.

اگر بخواھیم جویای عملکرد مسئولان باشیم، یکی از آن موارد این است که بر مبنای عدالت اجتماعی مطالبه گری نماییم؛حقی درخور توجه، آن ھم در مقایسه مرکز و شھرستان.

مسئولان استانی بدھکاری زیادی در باب توجه و پیگیری امور شھرستان ھایی ھمچون بھار وکبودرآھنگ دارند، دلیل این امر در موارد مھمی مانند محسوس نبودن آمار اشتغال با واقعیت ھای موجود؛ اختصاص کم ترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی در بین سایر شھرستان ھا، مھاجرت ھای نیروی کار وارزیابی سطح امید به آینده در این شھرستان ھاست.

در حالت کلی میزان درصد نرخ بیکاری استان ھمدان ۷/۰۳ درصد بیان شده واز سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی ۴۵/۵ درصد بیان گشته که با درنظرگرفتن ارتباط مستقیم این دو مؤلفه، نتایج قابل نقد است؛ یا درخصوص نقش تعاونی ھا واھمیت آن از ۴۰۳ تعاونی تشکیل شده شھرستان بھار فقط ۸۴ تعاونی فعال بوده واز ۳۸۹ تعاونی شھرستان کبودرآھنگ فقط ۱۲۱ تعاونی فعال است اما چرا مابقی تعاونی ھا غیرفعال است؟!

دراستان اگر بخواھد ھمیشه نگاه به« مرکز» باشد و «پیرامون » ھمیشه پیرامون بماند، نمی توان به تسریع مورد انتظار پیشرفت خوشبین بود، چراکه مدل ھای اجرایی و سطح برخورداری باید با کسب تجارب پیشین در مرکز، پیشرفته تر از مرکز، برای بھار وکبودرآھنگ درنظرگرفته شود این در حالی است که سبک زندگی وافزایش فاصله ی طبقاتی بین شھرستان ومرکز استان بویژه در سال ھای اخیر دستخوش متغییرھاست.

در این باب آقای استاندار به عنوان رأس مدیران اجرایی استان، از راه اندازی ستاد تولید، پشتیبانی ھا ومانع زدایی ھا خبر دادند که درجای خود خبر خوبی است اما ضمانت اجرایی می خواھد؛ چگونگی وکیفیت مھم است...
و این یک مطالبه ی جدی است.

رسانه ھای محلی وظیفه دارند بابھره گیری از منابع مشروع به بیان حقایق پرداخته ودر این راستا مدیران شایسته را بانظر جویی مردم ودوری از آسیب لابی گری ھا معرفی نمایند.

برنامه ی تولید، پشتیبانی ھا ومانع زدایی ھا در شھرستان ھای بھار وکبودرآھنگ که بخش گسترده ای از استان رادربرمی گیرد آن ھم با ویژگی ھای منحصر به فرد خود نیازمند یک بینش واقع بینانه با پشتوانه ی فرھنگی است؛برعکس مدیرانی که فقط تصور می کنند جذب سرمایه و سرمایه گذار در چنین شھرستان ھایی اولویت است اما مشکل اصلی توجه به ھویت فرھنگی منطقه وتلاش برای دستیابی به فرھنگ اقتصادی است تا خود اقتصاد.

دستگاه ھای فرھنگی شھرستان بار مضاعفی بر دوش دارند، دغدغه آن است که برنامه ریزی ھا برای برنامه ی تولید،پشتیبانی ھا ومانع زدایی صرفا در یک کانال اداری مرکز محور تعریف واکتفا شود درحالی که سایر بخش ھا با بارش فکری خود می بایست به صحنه آیند وجھادگونه در تحقق شعار سال قدم بردارند،ان شاءا..

دکتر بهزاد دانشفر

انتهای پیام /


برچسب ها: سیاست_کلان#
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
* نظر:
اجتماعی، اقتصادی