شهرستان بهار

حواشی نشست نماینده معین شهرستان بهار در لالجین و یادداشت نویسی فعالین اجتماعی سیاسی :

از اتهام غوغا سالاری تا اتهام فرار رو به جلو

شناسه خبر: ۱۰۱۹۳
 از اتهام غوغا سالاری تا اتهام فرار رو به جلو

نشست صمیمی حجت الاسلام فلاحی ، نماینده معین شهرستان بهار با تعدادی از فعالین اجتماعی سیاسی شهر لالجین حاشیه هایی در پی داشت و این حواشی از انتشار یادداشت رییس شورای این شهر در انتقاد از نماینده معین آغاز شد و در ادامه جوابیه ها و یادداشت های پی در پی و در پاسخ به همدیگر را به دنبال داشت.

به گزارش نشاط شهر، شبانگاه شنبه ۱۵ آذر ماه نماینده معین شهرستان بهار نشست صمیمی با جمعی از فعالین اجتماعی فرهنگی سیاسی شهر لالجین در یکی از مساجد این شهر داشت و تعدادی از شهروندان لالجینی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند، حجت الاسلام فلاحی نیز به بیان پاسخ هایی در زمینه سوالات مطرح شده پرداخت.

اما این نشست با حاشیه هایی روبرو شد به طوریکه رئیس شورای شهر لالجین، حسین قلی پور در یادداشت تندی به انتقاد از نحوه برگزاری نشست و سخنان فلاحی پرداخته و وی را به غوغا سالاری در مدت کوتاه نمایندگیش در بهار متهم و این یادداشت را در کانالهای تلگرامی شهر لالجین منتشر کرده است.

در قسمتی از این یادداشت آمده است:

بعد از توضیحات مجری شیرین بیان مراسم و یکی از روحانیون شهر درخصوص جدیت و فعالیت شبانه روزی جناب نماینده، خود آقای فلاحی روبروی حضار نشست و از همان شروع کلام، به متهم کردن مسئولان به بیکفایتی و خیانت پرداخت؛ از رئیس جمهور و وزرای ایشان گرفته تا مسئولان محلی.
و سعی داشت با تخریب مسئولان، ذهن مستمعین را آماده کند که چنانچه در آینده پیشرفتی در حل بعضی مسائل و معضلات محلی روی داد، آنها را ثمره تلاش جناب فلاحی بدانند و چنانچه موفقیتی حاصل نشد، نتیجه کم کاری و بیتوجهی مسئولان باشد. (مسلماً نمیشود به این رفتار ایشان، عنوان عوامفریبی داد).

مشکلاتی همچون مسائل مزمن آب و فاضلاب شهر، موقوفه بودن لالجین. مشکلات شهرک سفال و موضوعات دیگر که در تعدادی از سوالات حضار مطرح شد.

ایشان همچنین در سخنان مبسوطشان تاکید داشت که پیگیر موارد مطرح شده در جلسات چند ماه قبل با مسئولان شهر بوده اما نفرمود که در چند ماه اخیر کدامیک از موضوعات طرح شده با پیگیری ایشان نتیجه داده.

البته در بین اظهاراتشان مسئولان دولتی را از ناسزاگویی بینصیب نمیگذاشت و حتی به حضار وعده داد که بعد از خاتمه دوره ریاست جمهوری فعلی، آقای رئیس جمهور را پشت میلههای زندان خواهیم دید!

جناب فلاحی چنان گرم افاضات بود که متوجه طولانی شدن این نشست نه چندان صمیمی نشد و نهایتاً با تذکر یکی از مستمعین، کوتاه آمد.

در خاتمه نشست، امام جمعه محترم لالجین در بیاناتی کوتاه، از سخنان آقای فلاحی انتقاد کرد و تذکر داد که مشکلات شهر در چنین جلساتی و با کلی گویی و حواله دادن به آینده، رفع نخواهدشد و باید به صورت تفکیک شده در حضور مسئولان ذیربط مطرح شود.

علی ای حال در نشست دیشب، عمده مطالب درخصوص ناکارآمد بودن سیاستمداران و مسئولان ( شامل رئیس جمهور، وزرا، شوراها و قضات شهر بود)

پرواضح است که برگزاری چنین جلساتی باعث نشر صمیمیت در بین مردم شریف و مسئولان نخواهدشد بلکه موجب تفرقه در بین آنان خواهدبو و این برخلاف فرمایش جناب فلاحی است که خود را فردی اخلاق مدار میداند.

احساس میشود جناب فلاحی در چند ماه اخیر در سمت نمایندگی، با غوغاسالاری سعی در جلب توجه دیگران دارد تا به نحوی تسلایی باشد بر ضعف جایگاهش در بین نمایندگان استان و دیگر مسئولان استانی.و بدیهی است که این بیراهه، او را به کعبه نخواهدرساند.

حسینقلےپور
رئیس شورای شهر لالجین

پس از انتشار این یادداشت جمعی از شهروندان و فعالین سیاسی اجتماعی شهر لالجین نسبت به لحن تند رئیس شورای شهر ابراز ناراحتی و از آن انتقاد کردند.

گروههای مردمی و شهروندان لالجینی با انتشار جوابیه هایی جداگانه به یادداشت حسینقلی پور پاسخ دادند مجمع روحانیون شهر لالجین در یادداشتی آورده است:
این جلسه بازتاب و بازخوردهای بعضاً متفاوتی در سطح شهر داشته و بسیاری بر این باورند که اینگونه جلسات بر بصیرتافزایی و تقویت روحیۀ مطالبهگری از مسئولان و همدلی بیشتر بین مردم و مسئولان شهری برای بهبود وضعیت و حل مشکلات شهری کمک شایانی خواهد داشت؛ البته در این بین انتشار یادداشتی منتسب به رئیس شورای شهر لالجین جای بسی تعجب و شگفتی دارد.

در یادداشت مزبور اشاره شده که «برگزاری چنین جلساتی باعث نشر صمیمیت در بین مردم شریف و مسئولان نخواهد شد بلکه موجب تفرقه در بین آنان خواهد»؛ در حالی که اگر ایشان راه و جایگزین بهتری سراغ دارند؛ لازم بود بدان نیز اشاره میکردند.

همان طور که میدانید حجتالاسلاموالمسلین فلاحی از شهریور امسال به عنوان نمایندۀ معین شهرستان بهار معرفی شدهاند؛ چگونه است که شهر بهار و برخی دیگر از شهرهای تابعه با ارتباطگیری، نامهنگاری متعدد و پیگ

یری مستمر مسئولان شهری توانستهاند مشکلات شهری خویش را بهخوبی انعکاس دهند و اعتبارات نسبتاً خوبی برای شهرشان جذب کنند، اما شهر لالجین همچنان «اندر خم یک کوچه» است!؟

بهراستی جای این پرسش باقی است که شورای شهر لالجین و دیگر مسئولان شهری چند جلسه با نمایندۀ معین برگزار کردهاند؟ چه مکاتبات و مطالباتی تا کنون داشتهاند؟ و چه پیگیریهایی را به سرانجام رسانیدهاند؟!

متأسفانه در یادداشت منتشره، نمایندۀ معین شهرستان آماج انواع و اقسام نسبتهای ناروا و تهمتها قرار گرفته؛ درحالیکه براساس قانوناساسی وظیفۀ نمایندگان مجلس صرفاً قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قانون است و ایشان وظیفۀ چندانی در قبال پیگیری و حل مشکلات شهر لالجین ندارند و این مهم به همت و تلاش خود مسئولان شهری که عهدهدار کارهای اجراییاند، بستگی دارد. اگر نمایندگان مجلس در این خصوص وظیفهای میداشتند که میبایست نمایندگان سابق و اسبق شهرستان مشکلات لالجین را «کنفیکون» میکردند و اینگونه باعث تجمیع مشکلات نمیشدند!؟

انتظار میرود رئیس شورای شهر لالجین به جای «فرار رو به جلو» و متهم نمودن این و آن بر پیگیریها و تلاشهای مجدانه خود بیفزایند و همراه و همدل با دیگر مسئولان شهری، فعالان فرهنگی و اجتماعی و روحانیت دلسوز و دغدغهمند بر رفع و حل مشکلات شهر لالجین که بعضاً پیشینه و قدمت طولانی دارد، بکوشند.

چه خوب است رئیس محترم شورای شهر لالجین در چنین جلسات مشابهای شرکت نمایند و برای تنویر افکارعمومی گزارش مبسوطی از عملکرد خویش در مسئولیتهایی که در دورۀ فعلی و ادوار گذشته شورای شهر لالجین داشتهاند، بیان کنند.

یادمان باشد که «همۀ ما در یک کشتی نشستهایم» مسیری روشن و هدفی واحد داریم و درصدد آبادانی و محرومیتزدایی از شهر جهانی سفال، رفاه بیشتر مردم و حل مشکلات شهری داریم و اگر نقد و انتقادی میشود درهمینراستا میباشد.

مجمع طلاب و روحانیون لالهجین
همچنین در بخش هایی از پیام های شهروندان لالجینی و فعالین اجتماعی سیاسی آورده شده است:


اگر مجموعه فرهنگی مسجدی، نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی را دعوت کرده که به اذعان بسیاری از صاحبانخِرد و اندیشه و کارنامه خدمات ایشان در این ماهها گویای این است که ایشان حقاً و انصافاً تمامقد برای حل مشکلات مردم شبانهروزی تلاش میکنند و حرف دل این مردم و دغدغهها و مشکلات آنان را مطرح مینمایند؛ پس چرا با بیان نسبتها و تهمتهای ناروایی همچون تخریب مسئولان، عوامفریبی، مصادره به مطلوب کردن فعالیتها، غوغاسالاری و ناسزاگویی و... جلسه را به حاشیه میبرید؟!

حتی بیانات امامجمعه محترم شهرمان را که در تکمیل فرمایشات نمایندۀ مجلس و تأکید بر پیگیری بیوقفه برای حل مشکلات مردم بود به غلط، انتقاد امامجمعه نسبت به نمایندۀ مجلس پنداشتهاید؟!

این اوج بیانصافی در حق مردم است که بعد از مدتها برخی از دلسوزان شهر دور هم جمع شدهاند تا فرصتی برای بیان مسائل و مشکلات شهری پیدا شود و راهکاری برای گرهگشایی بیابند، اما متأسفانه شما آن را به گونه دیگری انعکاس دادهاید؟!

به اذعان بیشتر حاضران در جلسه، این گونه جلسات باید بسیار پیشتر از سوی شخص شما و سایر مسئولان شهری برگزار میشد. در واقع کاری که شما عهدهدار آن بودهاید و بر زمین مانده بود دیگران متکفل آن شدند تا شاید مرهمی باشد بر درد دل مردمان شهرمان.

کمترین انتظار ما از جنابعالی این بود که اگر خودتان حرف دل مردم را نمیزنید لااقل به گونهای سخن نگویید که از آن بوی اهانت به مشام رسد و روشهای خشم آلود در آن دیده شود؟!

در ادامه این کشمکش های مجازی عده ای دیگر نیز به جانبداری از رییس شورای شهر پرداخته و در ادامه رئیس شورای شهر نیز بار دیگر با انتشار یادداشتی از خود دفاع کرده است.

به گزارش نشاط شهر آنچه که در این کشمکش های مجازی به چشم میخورد، فعالیت چشمگیر فعالین سیاسی اجتماعی شهر لالجین حتی در دوران کرونایی است.

حال سوال اینجاست که در مدت هشت سال نمایندگی پورمختار در منطقه که اصالتا همشهری آنهاست، این فعالین اجتماعی سیاسی کجا بودند و چرا سخنی از ایشان نشنیدیم و شاید هم مجالی برای بیان حرفهای خود پیدا نکرده اند که حالا نسبت به نشست نماینده معینی که تنها یک سال قرار است نمایندگی این شهر را بر عهده داشته باشد، چنین مواضعی را بر خود گرفته اند.

گذشته از جانبداری ها چنین بیانیه ها و جوابیه هایی نشان از توجه بالای گروههای اجتماعی سیاسی این شهر به مسائل دارد که باعث بالا رفتن مشارکت مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی شهر می شود و به مسئولین متذکر می شود که مردم نسبت عملکردشان بی تفاوت نبوده و نیستند، بلکه به صورت کاملا دقیق دنبال کننده تمامی رفتار و گفتار مسئولین مربوطه هستند.

از فعالین سیاسی اجتماعی این شهر نیز این انتظار می رود که سطح آگاهی مردم منطقه را بالا برده تا در انتخابات میان دوره مجلس بتوانیم فردی اصلح را روانه مجلس کنیم تا بلکه بتوان عقب ماندگی هشت سال اخیر را جبران کرد


کمتر از یک سال به انتخابات میان دوره مجلس باقی مانده و مردم بهار و کبودراهنگ امتحان سختی پیش رو دارند و نمی خواهند بار دیگر تجربه تلخ دو دوره قبل را تکرار کنند.
مرضیه کریمی رادپور

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر