شهرستان بهار

کشاورزی پایدار / قابل توجه کشاورزان بهاری که تک کشتی انجام میدهند

شناسه خبر: ۱۰۲
کشاورزی پایدار / قابل توجه کشاورزان بهاری که تک کشتی انجام میدهند

قابل توجه کشاورزان بهاری که تک کشتی انجام میدهند و نیروی بالقوه زمین را از بین می برند: کشاورزی پایدار در واقع نوعی سیستم کشاورزی است که در آن با بکار بردن حداقل نهاده ها و عوامل مصنوعی و

b6

قابل توجه کشاورزان بهاری که تک کشتی انجام میدهند و نیروی بالقوه زمین را از بین می برند:

کشاورزی پایدار در واقع نوعی سیستم کشاورزی است که در آن با بکار بردن حداقل نهاده ها و عوامل مصنوعی و شیمیایی ، بتوان عملکرد مطلوبی بدست آورد به نحویکه حداقل تأثیر سوء بر روی محیط زیست گذاشته شود.

 در این نوع کشاورزی تأکید بر روی به حداکثر رساندن تولید نیست ، بلکه بهینه بودن استفاده از پایدار شدن تولید ، در یک دوره طولانی مد نظر است .

 از اجزای کشاورزی پایدار، می توان به مدیریت تلفیقی آفات، تناوب زراعی و کشت مخلوط اشاره کرد. با وجود اینکه سیستم های کشت مخلوط از زمان های قبل به عنوان کشتهای سنتی رواج داشته اند،  اما به دلیل تمایل بیشتر کشاورزان به تک کشتی در طی چند دهه اخیر و مشکلات ناشی شده از آن، امروزه نیز مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است.

 زراعت تک کشتی:

سیستم تک کشتی بدین ترتیب است که یک نوع بذر را به صورت ردیفی و منظم کاشته و سایر گیاهانی که در آن زمین می رویند علف هرز تلقی میشوند .

علت تمایل به تک کشتی:

۱٫وسعت زمین: زمین بیشتر، تک کشتی آسانتر

۲٫ گران بودن دستمزد کارگر (در تک کشتی کارگر کمتر)

۳٫سرمایه ، تک کشتی بیشتر (وابستگی تک کشتی به ماشین آلات)

۴٫قیمت نهاده ها: نهاده ارزانتر، تک کشتی بیشتر

۵٫ عوامل فیزیکی (بارندگی زیاد، تک کشتی برنج،بارندگی کمتر، گندم و ذرت یا زهکشی کم، برنج)

زراعت چند کشتی در مقابل تک کشتی گامی در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار:

در کشاورزی سنتی تولیدات با افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح صورت می گیرد ولی راه مهمتری وجود دارد که بدون متحمل شدن هزینه های اضافی  و با استفاده از آب و کود موجود بتوان تولید بیشتری کرد و آن استفاده از زمان است که شامل افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح با کشت بیش از یک گیاه در یک سال زراعی می باشد.

به طور کلی به زراعت چند کشتی زراعت مخلوط  گویند که انواع مختلفی دارد.

مزایای زراعت مخلوط:

۱٫استفاده حداکثر از منابع محیطی

۲٫تقلیل خطرات محیطی

۳٫موازنه در امر تغذیه

۴٫حاصلخیزی خاک

۵٫افزایش تولید در واحد سطح

۶٫ استفاده بهتر از منابع و عواملی مانند نور و آب و …

۷٫حفاظت از محیط زیست و کاهش استفاده از سموم و کود

 Multiple cropping زراعت چند کشتی:

عبارت است از رویانیدن بیش از یک گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین .

در این زراعت کل محصولی که از یک قطعه زمین در یک سال زراعی تولید می شود توسط یکی از روش های زیر حاصل می گردد :

الف)چند کشتی پی در پی یا متوالی (Sequential cropping):

 در این زراعت با حضور گیاهان مختلف در یک سال زراعی به طور متوالی کشت می شود ،به این معنا که بذر هر گیاه را بعد از برداشت محصول زراعت قبلی می کارند و افزایش محصول در این سیستم فقط در بعد زمان است و هیچ رقابتی بین گیاهان نیست.

الف-۱)چند کشتی پی در پی یا متوالی دوگانه (Double cropping ) :

کشت دو گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین به طور پی درپی مثل کشت ذرت زودرس بعد از برداشت گندم یا جو و یا کشت شبدر برسیم بعد از برداشت برنج .

الف-۲)چند کشتی پی در پی یا متوالی سه گانه (Triple cropping ):

کشت سه گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین مثل کشت برنج بعد از کشت برنج و بادام زمینی

الف-۳)چند کشتی پی در پی یا متوالی چهارگانه (Quadruple cropping ):

کشت چهار گیاه در یک سال زراعی در یک قطعه زمین

ب)چند کشتی همزمان (Simultaneous cropping) :

در این زراعت بذور مختلف نسبتا همزمان در یک قطعه زمین در یک سال زراعی کشت میشوند .لزومی ندارد که تاریخ کاشت و برداشت همزمان باشد بلکه گیاهان کاشته شده باید در بیشتر دوره رویش با همدیگر باشند.افزایش محصول باید در بعد زمان و مکان باشد و رقابت بین دو گیاه وجود دارد.

ب-۱) کشت در هم (Mixed cropping or mixed intercropping) :

دراین روش دریک قطعه زمین دو یا چند گیاه همزمان و غیرردیفی و مخلوط و دست پاش کشت می شوند مثلا کشت مخلوط بذری غلات با شبدر یا یونجه و یا کشت مخلوط شبدر با یونجه.

ب-۲) کشت مخلوط ردیفی یا توأم (Intercropping or row intercropping) :

دراین روش حداقل یکی از گیاهان در ردیف های منظم ولی گیاهان دیگر ممکن است به صورت تصادفی با گیاه اول ولی همزمان کاشته می شوند که گیاهان با هم در حال رقابتند.

ب-۳) کشت مخلوط نواری (Strip cropping ) :

در این روش هر یک از گیاهان در چند ردیف یا به صورت نواری ولی همزمان در یک قطعه زمین کاشته می شوند.عرض نوارها را به صورتی تعیین می کنند که ضمن سهولت کار با ماشین آلات در زمین اثر متقابل گیاهان نیز روی یکدیگرظاهر می شود.

ج) کشت تأخیری یا چند کشتی پس و پیش (Relay intercropping ) :

در این سیستم بذور مختلف به طور متوالی در یک سال زراعی در یک قطعه زمین کشت میشوند و بذور هر گیاه را قبل از برداشت محصول قبلی می کارند که تاریخ کاشت بذور دوم یا سوم مصادف است با بعد از گل دادن گیاهان قبلی با این تعریف چنانچه کشت گیاه دوم یا سوم قبل از گل دادن گیاه اول صورت گیرد چند کشتی پس و پیش نمی باشد و در تعریف زراعت مخلوط می گنجد. این کشت برای اهدافی مثل دوری جستن از تنش های وارده بر گیاهان در مناطقی که بارندگی به تأخیر افتاده باشد ،اجتناب از به هدر رفتن نیروی کارگری و کاشت گیاه دوم ،دستیابی به زمان های مناسب چند کشتی و کاشت محصولات جایگزین در تاریخ متوسط کاشت آنها در زمانی که در برداشت محصول قبلی تأخیر افتاده باشد صورت می گیرد.

نکته :تمام موارد چند کشتی فوق الذکر در مقابل اصطلاح کشت فردی و یا تک کشتی است.

 

تک کشتی (Solid cropping or Sole cropping or pure stand ) :

کشت یک گیاه به تنهایی در یک قطعه زمین (ممکن است سال دیگر گیاه دیگری در این قطعه زمین کشت شده باشد (.

کشت فردی (Mono culture or Multiple cropping ):

کشت یک گیاه در سال های متوالی

ارزیابی کشت مخلوط:

 نسبت برابر زمین LER : Land Equivalency Ratio)) :

عبارت است از نسبت سطح مورد نیاز برای تک کشتی به سطحی از کشت مخلوط در شرایط مدیریتی یکسان ، عملکردی معادل تک کشتی داشته باشد به عبارت دیگر این نسبت عبارت است از مجموع عملکرد نسبی محصولات در کشت مخلوط.

یعنی وقتی در کشت خالص مثلا ۶ تن ذرت برداشت کرده ایم ولی در کشت مخلوط، مخلوط آن با لوبیا ۷ تن شده است

برای اینکه در کشت خالص ذرت از ۶تن به ۷ تن افزایش یابد باید چه مقدار زمین در قبال ۱ تن افزایش محصول در کشت خالص اختصاص یابد .

  اگر LER =1 باشد محصول زراعت تک کشتی با مخلوط یکسان است .

  و اگر LER > 1 باشد مقدار بیشتر بودن بازده بیو لوژیکی محصول را در کشت مخلوط نشان می دهد و مقدار اضافه محصول که بیشتر از یک بود در عدد ۱۰۰ ضرب می کنند.

  اما اگر LER < 1 باشد یعنی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی سودمندی نداشته است .

موسسه بهار ثمین الوند

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر