شهرستان بهار

برگزاری اردوی جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهار

شناسه خبر: ۷۹۲۴
برگزاری اردوی جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهار