سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


بازدید خبرنگاران شهر بهار از سکوی حمل زباله و محل جمع آوری نخاله های ساختمانی شهر بهار 🎤فاطمه‌ بدرلو